Algemene voorwaarden

Geldend vanaf 05 oktober 2016

Van de RMSupply.nl

Artikel 1 Definities

Verkoper: RMSupply.nl., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;
b) na schriftelijke bevestiging door verkoper van een door koper geplaatste order;
c) bij gebreke daarvan door de feitelijke levering van de verkochte producten.
3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8 dagen na factuurdatum.
3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief inlading kosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief administratie- en verpakkingskosten, exclusief montage en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.8 De prijzen zijn gebaseerd op alle in- en externe kostprijsfactoren, zoals tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden.
3.9 Omdat de producten onder prijsfluctuaties onderhevig zijn, is verkoper gerechtigd na 30 dagen prijsstijgingen van meer dan 2% door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn.
4.4 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed.
4.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt franco aan het adres van koper, mits koper is gevestigd in Nederland en benevens een minimum ordergrootte, welke afhankelijk is van de aard van de goederen, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2 Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van koper.
5.4 Indien koper de gekochte producten niet binnen een week afneemt, is verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper.
5.5 Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren.
5.6 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
5.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
5.8 Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 24 uur, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen.
6.2 Is aan koper een monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
6.3 Eventuele zichtbare tekorten en/of beschadigingen behoren binnen 24 uur na (af)levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Overige reclames dienen binnen 8 dagen na (af)levering door verkoper te zijn ontvangen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequate te reageren.
6.4 Indien ingevolge de vorige leden tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op kosten van koper in originele verpakking en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.
6.5 Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
6.6 Indien een klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.
6.7 Retourzending van goederen zal uitsluitend plaatsvinden na voorafgaand schriftelijke toestemming van verkoper.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag vooraf in rekening te brengen, of volledige vooruitbetaling te verlangen. Na betaling van het voorschotbedrag zal verkoper voor levering zorgdragen.
7.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel  8 Incassokosten

8.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper.
8.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud / Retentierecht

9.1 Alle door verkoper geleverde producten blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen.
9.3 Door verkoper geleverde producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.4 Koper dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verzekeren tegen verkoopwaarde. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde producten en komen toe aan verkoper.
9.5 Voor het geval dat verkoper zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van verkoper zich bevinden en de producten mede terug te nemen.
9.6 Verkoper is gerechtigd de zaken die zij van koper onder zich heeft onder zich te houden tot koper aan al zijn verplichtingen uit alle overeenkomsten jegens verkoper heeft voldaan, tenzij koper voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 10 Garantie

10.1 De door verkoper geleverde producten voldoen aan de eisen en specificaties welke door de producent worden gesteld en in de branche gebruikelijk zijn. Deze bepalingen strekken zich nadrukkelijk niet uit tot verbruiksartikelen.
10.2 Deze garantie is beperkt:
–    tot leveringen aan kopers binnen de EU;
–    tot 12 maanden na levering (inclusief zichtperiode), tenzij nadrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen;
–    tot vervanging of reparatie van de zaak;
–    tot de fabrieksgarantie, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10.3 Deze garantie vervalt:
–    bij doorverkoop van de geleverde producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
–    bij onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik c.q. opslag en transport;
–    na verwerking, vermenging of bewerking door koper of een derde van het geleverde;
–    bij blootstelling aan schadelijke stoffen en te hoge of te lage temperaturen;
–    door het geleverde niet conform de gebruiksvoorschriften te gebruiken;
–    bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door koper of een derde aan of van het geleverde (reparaties door derden daaronder begrepen);    
–    bij gebruik voor een ander doel dan koper aan verkoper heeft opgegeven of waarvoor het geschikt is.
10.4 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.
10.5 Verkoper is gerechtigd de extra (reis-, verblijf-, bijzonder transport-, beproevings-) kosten aan koper te bereken indien de garantiewerkzaamheden plaatsvinden anders dan bij verkoper

Artikel 11 Opschorting en ontbinding

11.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
–    koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
–    na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
–    koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
11.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
11.4 Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 Annulering

12.1 Annulering door koper is slechts mogelijk indien komt vast te staan dat door verkoper, behoudens de gevallen als bedoeld onder hetgeen in deze voorwaarden is bepaald onder ‘Overmacht’, niet binnen een redelijke termijn aan diens leveringsverplichting kan voldoen.
12.2 Annulering dient schriftelijk te geschieden en dient te worden voorafgegaan door een ingebrekestelling van verkoper wegens het niet tijdig leveren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Indien door verkoper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties”  is geregeld.
13.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de samenstelling en de eventuele aanwezigheid van de bij wet verboden stoffen of bacteriën op of in het geleverde. Koper dient de fabrikant hiervoor aansprakelijk te houden.
13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor de verminderde kwaliteit van het geleverde, na twee dagen na levering, aangezien verkoper na levering geen invloed meer heeft op de kwaliteit en hoedanigheid van de geleverde producten.
13.4 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering, althans tot maximaal de verkoopwaarde van de producten.
13.5 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
13.6 Indien verkoper ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met koper c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal koper haar ter zake volledig vrijwaren.
13.7 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor:
– afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde producten/monsters;
– schade ten gevolge van afgekeurde grondstoffen, doordat de milieuwetgeving is gewijzigd na levering;
– voor schade ten gevolge van gebruik niet conform gebruiksaanwijzing, milieuwetgeving of productinformatie;
13.8 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
13.9 Koper dient haar afnemer conform de gebruiksaanwijzing en productinformatie te informeren.
13.10 Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
13.11 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Risico-overgang/transport

14.1 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.
14.2 Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.
14.3 Indien en voorzover verkoper het transport, opslag, verzending, verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan, indien geen nadere aanwijzing door koper aan verkoper is verstrekt, door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
14.4 Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd, indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen zoals files, stroom-/computerstoringen, exportbelemmeringen, ongelukken, diefstal, brand, ziekte van haar  personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers, doch waardoor verkoper niet in staat is zijn verplichtingen, al dan niet tijdig na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper of in de veiling worden daaronder begrepen.
15.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Emballage

16.1 Indien verkoper voor duurzame emballage zorgdraagt dient koper binnen 30 dagen na levering de emballage leeg, gereinigd en onbeschadigd te retourneren.
16.2 Alle kosten van herstel, vervanging en reiniging worden volledig bij koper in rekening gebracht.
16.3 Voor elke week dat verkoper de emballage te laat retourneert, kan verkoper bij koper een bedrag ad € 25,00 in rekening brengen.

Artikel 17 Chemicaliën

17.1 Chemicaliën worden in principe geleverd voor gebruik in laboratoria, industrie en/of onderwijs. Koper wordt geacht voldoende deskundig te zijn voor de juiste inzet en toepassing van de geleverde chemicaliën. Verkoper accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor farmaceutische en/of cosmetische toepassingen. Bij een aantal specifieke producten is verkoper gehouden  zogenaamde eindverbruikersverklaringen te vorderen. Verkoper zal koper hiervan in kennis stellen. Na finale beoordeling volgt al dan niet levering.
17.2 Bij toepassing c.q. verwerking van chemicaliën en/of samengestelde producten dienen de wettelijke voorschriften in acht te worden genomen. In aanvulling op hetgeen in deze voorwaarden onder “Aansprakelijkheid” is bepaald, komt schade als gevolg van het niet voldoen aan de wettelijke voorschriften steeds voor rekening van koper. Inzonderheid inbegrepen het eventueel onder binnen- of buitenlands octrooi vallen van een door koper aangeleverd recept. Aansprakelijkheid van verkoper is in een dergelijk geval uitgesloten.

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt verkoper zich de rechten en bevoegdheden voor die verkoper toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht en de Auteurswet.
18.2 Alle door verkoper geleverde zaken, verstrekte monsters, berekeningen en brochures zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door koper en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, doorverkocht, bewerkt, gewijzigd, gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verkochte zaken c.q. verstrekte stukken anders voortvloeit.
18.3 Koper is niet gerechtigd de naam of het merk van de producent op de geleverde verpakking of de bijsluiter te verwijderen.

Artikel 19 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek.
Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 20 Geschillen

De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 21 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Disclaimer